Winners Gallery

Back to Search
Social Media
Data Detox
  • Finalist
  • SINGLE
  • USA
  • Jiaqi Wang
  • FireFox
DESIGN: Best Use Social Media
  • jiaqiw.jackie@gmail.com/ www.jiaqiwang.org/ JQ.WAN
  • Jiaqi Wang - illustrator/ Animator